Menu Zamknij

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady wynajmu sprzętu budowlanego, elektronarzędzi i sprzętu komputerowego (dalej zwany “Sprzętem”) przez Revo Wojciech Tonder, z siedzibą w Lędzinach.

1.2. Wynajem Sprzętu odbywa się na zasadach określonych w umowie wynajmu zawieranej między Firmą, a Klientem.

§2. Składanie zamówienia

2.1. Aby wynająć Sprzęt, Klient musi skontaktować się z Firmą za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej lub osobiście w siedzibie Firmy.

2.2. Klient zobowiązuje się podać dokładne dane kontaktowe oraz szczegółowy opis potrzebnego Sprzętu.

§3. Umowa wynajmu

3.1. Umowa wynajmu Sprzętu zostaje zawarta na czas określony w umowie.

3.2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią umowy i akceptacji jej warunków przed podpisaniem.

3.3. W przypadku wynajmu Sprzętu na określony czas, Klient zobowiązuje się zwrócić Sprzęt na czas lub przedłużyć umowę przed upływem terminu wynajmu.

§4. Opłaty wynajmu

4.1. Klient zobowiązuje się do zapłaty określonej opłaty za wynajem Sprzętu zgodnie z cennikiem dostępnym w siedzibie Firmy lub na stronie internetowej.

4.2. Opłata za wynajem jest naliczana za każdy dzień, w którym Sprzęt jest w posiadaniu Klienta, licząc od dnia odbioru do dnia zwrotu.

§5. Odpowiedzialność Klienta

5.1. Klient zobowiązuje się do odpowiedniego i bezpiecznego użytkowania Sprzętu oraz do jego zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

5.2. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub utratę Sprzętu wynikłe z niezgodnego z umową użytkowania.

5.3. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Firmy o wszelkich awariach lub uszkodzeniach Sprzętu.

§6. Zwrot Sprzętu

6.1. Klient zobowiązuje się do zwrotu Sprzętu na koniec okresu wynajmu w stanie nienaruszonym, zgodnym z umową.

6.2. W przypadku uszkodzenia Sprzętu lub jego utraty, Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy lub odszkodowania zgodnie z warunkami umowy.

§7. Postanowienia końcowe

7.1. Wszelkie spory wynikłe z umowy wynajmu będą rozstrzygane na drodze mediacji lub przed sądem właściwym dla siedziby Firmy.

7.2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16.09.2023, a Klient oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego postanowienia.

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

Data: 16.09.2023